1. Tekst natječaja

Naručitelj Komunalac d.o.o.  upućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na sklapanje ugovora o nabavi komunalne opreme - ralice za snijeg. Sukladno člank"U 12. stavak 1. točka a) Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.  120/16)

Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektniih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,03 kn bez PDV -a, sukladno članku 15. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj  provodi sukladno intemom  općem  aktu  poštujući  načela  javne  nabave.  Slijedom  prethodno  navedenog Komunalac d.o.o. donio je intemi Pravilnik o jednostavnoj nabavi - pročišćeni tekst- KLASA: 003-05/18-01-6, URBROJ; 2193-07-0 1-18-3 od 9. kolovoza 2018. godine te se ova jednostavna nabava provodi temeljem odredbe članka 8. predmetnog Pravilnika.

  1. Tekst natječaja
  1. Odluka o odabiru ponude i Upisnik o zaprimanju ponuda

Tekst natječaja

Tekst natječaja

Odaberite jezik