Naručitelj Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.) upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu opskrbe električnom energijom sukladno tehničkoj specifikaciji i količinama  iz Troškovnika u prilogu ovog Poziva. Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog naručitelj Komunalac  d.o.o. je donio svoj interni Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave, URBROJ: 306/01-2014, temeljem kojeg se provodi ovaj postupak nabave.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je opskrba električnom energijom. CPV oznaka 09310000-5 – opisno: električna energija

Opširnije: Poziv na dostavu ponude za nabavu opskrbe električnom energijom za dvogodišnje razdoblje

Naručitelj Komunalac d.o.o. Vam upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu pogrebne opreme. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je svoj Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava.

Opširnije: Poziv na dostavu ponude za nabavu pogrebne opreme za daljnju prodaju

Naručitelj Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.) upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu kamenog agregata različitih frakcija sukladno tehničkoj specifikaciji i količinama  iz Troškovnika u prilogu ovog Poziva. Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog naručitelj Komunalac  d.o.o. je donio svoj interni Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave, URBROJ: 306/01-2014, temeljem kojeg se provodi ovaj postupak nabave.

Opširnije: Poziv na dostavu ponude za nabavu kamenog agregata različitih frakcija

Naručitelj Komunalac d.o.o. Vam upućuje Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog naručitelj Komunalac d.o.o. donio je svoj interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava.

Opširnije: Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju trećeg javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom od 1. rujna 2016., URBROJ: 826/04-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 30. rujna 2016. godine raspisuje sljedeći  

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.
Opširnije: Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Odaberite jezik