2.1. Opis predmeta nabave:
Predmet nabave: Nabava goriva na benzinskim postajama.

Predmet nabave je nabava goriva za motorna vozila na benzinskim postajama: dizelsko gorivo Eurodiesel ili jednakovrijedan, Eurodiesel Class plus ili jednakovrijedan, benzin Eurosuper 95 ili jednakovrijedan i Eurosuper 95 Class plus ili jednakovrijedan, za potrebe vozila u vlasništvu Naručitelja, sve sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim uvjetima iz ove dokumentacije.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV oznaka i naziv): 09100000-0 – Goriva.

CJELOKUPNI TEKST JAVNE NABAVE NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

 

PRILOZI


  1. DOKUMENTACIJA O NABAVI
  2. TROŠKOVNIK
  3. ODLUKA O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU U POSTUPKU JAVNE NABAVE GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA
  4. IZJAVA O NE POSTOJANU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - NIKOLINA OSOJNIČKI
  5. IZJAVA O NE POSTOJANU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - PETAR VUJNOVIĆ

Kalendar događanja za 2022. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik