Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», broj 41/14 i 110/15) i Odluke o osnivanju i radu Povjerenstva za reklamacije potrošača (URBROJ: 470/01-2014) i Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i radu Povjerenstva za reklamacije potrošača (URBROJ: 116/02-2015), Povjerenstvo je na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 23. listopada 2015. godine donijelo

P O S L O V N I K
o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača
isporučitelja komunalnih usluga Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo)
 
1.       UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug, ovlasti i način donošenja odluka Povjerenstva za reklamacije potrošača isporučitelja komunalnih usluga Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
 
Članak 2.
Ovaj Poslovnik posebno uređuje:
-     sastav i imenovanje članova Povjerenstva,
-     imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva,
-     sjedište Povjerenstva,
-     ulogu Stručne službe Društva,
-     djelokrug i način rada Povjerenstva,
-     sazivanje i održavanje sjednica Povjerenstva,
-     javnost rada Povjerenstva,
-     završne odredbe.
 
2.       SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA
 
Članak 3.
Povjerenstvo se sastoji od 3 člana i 3 zamjenika:
-     dva člana i dva zamjenika određuje direktor Društva,
-     jednog člana i zamjenika predlaže i imenuje udruga za zaštitu potrošača.
Članove i zamjenike Povjerenstva odlukom imenuje direktor Društva.
Zamjenik preuzima obveze i prava člana Povjerenstva u slučaju odsutnosti ili spriječenosti člana, čijim je zamjenikom imenovan.
Mandat članovima i zamjenicima Povjerenstva traje 2 godine, a članovi mogu ponovno biti imenovani za sljedeće mandatno razdoblje.
Član i zamjenik Povjerenstva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:
-     na vlastiti zahtjev,
-     opozivom na prijedlog njegovog predlagatelja,
-     prestankom radnog odnosa člana/zamjenika člana Povjerenstva imenovanog iz redova Društva odnosno predlagatelja,
-     drugim opravdanim slučajevima.
 
3.       IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
         POVJERENSTVA
 
Članak 4.
Povjerenstvo imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva.
Predsjednik ili zamjenik predsjednika Povjerenstva predsjedavaju sjednicama istoga.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 2 godine i mogu ponovno biti imenovani za sljedeće mandatno razdoblje.
 
4.       SJEDIŠTE POVJERENSTVA
Članak 5.
Sjedište Povjerenstva je u Vrbovskom, Željeznička 1/a.
 
5.       ULOGA STRUČNE SLUŽBE DRUŠTVA
Članak 6.
Stručna služba Društva u smislu ovog Poslovnika predstavlja službu u čijem se djelokrugu nalazi predmet reklamacije.
 
Članak 7.
 
Reklamacije potrošača podnose se u pisanom obliku.
Ako je reklamacija manjkava, Stručna služba Društva će od podnositelja reklamacije zatražiti uklanjanje nedostataka u roku od 15 dana od dana primitka iste.
O podnesenoj reklamaciji Stručna služba Društva, kao prvostupanjsko tijelo, treba odgovoriti podnositelju iste u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije odnosno od uklanjanja njezinih nedostataka.
Odgovor na reklamaciju u pisanom obliku dostavlja se podnositelju iste navodeći mogućnost podnošenja prigovora na dostavljeni odgovor Povjerenstvu.
 
6.       DJELOKRUG I NAČIN RADA POVJERENSTVA
 
Članak 8.
Povjerenstvo je drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o reklamacijama potrošača koje se odnose na pružanje javnih usluga iz registriranih djelatnosti Društva.
Do okončanja postupka Povjerenstva odgađaju se financijske obveze koje su predmetom reklamacije.
Povjerenstvo obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i drugim propisima kojima se uređuje zaštita potrošača.
Prigovore u prvom stupnju rješava stručna služba isporučitelja usluge iz registriranih djelatnosti Društva.
Reklamacije potrošači mogu podnijeti pisanim putem u poslovnim prostorijama Društva, usmeno na zapisnik, te putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.
Ako je reklamacija manjkava, Povjerenstvo će pozvati podnositelja reklamacije na uklanjanje nedostatka u roku od 8 dana.
Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
U vezi sa odgovorom Povjerenstva koji se odnosi na javnu uslugu, potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke ulaganja prigovora stručnoj službi Društva i reklamacije Povjerenstvu, te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.
Članak 9.
Odlučujući o reklamaciji, Povjerenstvo može:
-          preinačiti prvostupanjsku odluku i prihvatiti reklamaciju u korist potrošača-podnositelja reklamacije;
-          odbiti reklamaciju kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku odluku stručne službe Društva vodne usluge u Društvu;
-          u slučaju sumnje u ispravnost prvostupanjske odluke, odgoditi donošenje odluke do prikupljanja dodatnih podataka u roku od 30 dana, o čemu se obavještava podnositelj reklamacije.
Protiv odluke Povjerenstva podnositelj reklamacije može pokrenuti rješavanje spora u izvansudskom i/ili sudskom postupku.
 
7.       SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA POVJERENSTVA
Članak 10.
Sjednice Povjerenstva po potrebi saziva predsjednik Povjerenstva.
Svaki član Povjerenstva može predložiti predsjedniku saziv sjednice Povjerenstva uz navođenje dnevnog reda te svrhe i razloga sazivanja, o čemu predsjednik donosi odluku u roku od 5 dana od dana dostavljenog prijedloga.
Poziv za sjednicu, između ostalog, obavezno mora sadržavati: dnevni red, prijedloge odluka te pripadajući materijal bitan za odlučivanje.
Poziv za sjednicu ostali članovi Povjerenstva trebaju dobiti najkasnije 3 radna dana prije dana održavanja sjednice.
Sjednica Povjerenstva može se održati i telefonski, komunikacijom putem e-maila ili drugim prigodnim sredstvom komunikacije.
 
Članak 11.
Sjednica Povjerenstva može se održati ako su nazočni svi članovi ili njihovi zamjenici.
Na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Povjerenstva i zapisničar.
Svaki član Povjerenstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice, koje se unose u zapisnik s tekuće sjednice.
Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova, a svaki član Povjerenstva ima pravo iznijeti svoje izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.
 
8.       JAVNOST RADA POVJERENSTVA
Članak 12.
 
Podnositelju reklamacije dostavlja se obavijest o održavanju sjednice Povjerenstva istovremeno kao i članovima Povjerenstva.
Podnositelj reklamacije može biti nazočan samo onom dijelu sjednice Povjerenstva na kojem se vodi rasprava i donosi odluka o njegovoj reklamaciji.
Sjednice Povjerenstva su javne osim ako se sjednicu proglasi zatvorenom zbog reklamacije koja je proglašena tajnom sukladno pozitivnim propisima.
 
Članak 13.
Sjednice Povjerenstva održavaju se radnim danom u pravilu izvan radnog vremena, u prostorijama Društva.
Sjednice Povjerenstva mogu se iznimno održavati i izvan prostorija Društva ako to zahtijeva priroda reklamacije (npr. utvrđivanje činjenica), u tom slučaju mjesto održavanja sjednice treba biti naznačeno u pozivu za sjednicu.
Odluke Povjerenstva dostavljaju se podnositelju reklamacije u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice, uz potpis predsjednika Povjerenstva ili njegovog zamjenika.
9.       ZAVRŠNE ODREDBE
 Članak 14.
 
Za rad u Povjerenstvu svaki član Povjerenstva ostvaruje pravo na naknadu u neto iznosu od 170,00 po održanoj sjednici.
Članovi Povjerenstva koji su zaposlenici Društva ne ostvaruju pravo na naknadu iz ovog članka u slučaju održavanja sjednice za vrijeme radnog vremena.
Član Povjerenstva imenovan od strane udruge za zaštitu potrošača, pored naknade iz stavka 1. ovog članka ima pravo na naknadu opravdanih troškova putovanja (gorivo, cestarina i slično) uz predočenje originalnog računa.
 
Članak 15.
Sva dokumentacija o radu Povjerenstva vodi se zasebno i čuva se 5 godina u pismohrani Društva.
 
Članak 16.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.
Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Povjerenstvo nakon zauzetog stajališta na svojoj sjednici.
 
Članak 17.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.
U Vrbovskom, 23. listopada 2015.
URBROJ: 859/04-2015
Objavljeno na oglasnoj ploči Društva dana 23. listopada 2015.
 
                                                                                 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

Odaberite jezik

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za reklamacije potrošača društva Komunalac d.o.o.
Kliknite ikonu za pregled

SJEDNICE