Poslovna zona K1 Vrbovsko ukupne je površine 14 ha. Državnom cestom D42 podijeljena na sjeverni i južnio dio.

Sjeverni dio poslovne zone Vrbovsko

  • obuhvaća 4ha površine. Izgrađena je infrastruktura (prometnica, oborinska odvodnja, kanalizacija, vodoopskrba, dtk mreža) za koju je ishodovana uporobna dozvola.

 

Južni dio poslovne zone Vrbovsko

  • obuhvaća 10 ha površine. Neizgrađena je infrastruktura.

 

Namjena zemljišta u poslovnoj zoni Vrbovsko

      Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno servisni, manjim proizvodnim djelatnostima - obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

 

Uvjeti izgradnje u poslovnoj zoni Vrbovsko

      U sklopu površina gospodarskih - poslovnih djelatnosti (K) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

  • najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevinske čestice iznosi 0,6;
  • najmanje 20 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno;
  • najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) građevinske čestice je 1,0
  • najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 2 etaže;
  • najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,0 m;
  • udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

      Poduzetnicima trenutno možemo na prodaju ponuditi k.č. br. 1991/14, oranica, k.o. Vrbovsko, površine 563 čhv (2024 m²) s izgrađenom infrastrukturom. Čestica se nalazi u sjevernom dijelu Poslovne zone. Zainteresirani poduzetnici više informacija mogu dobiti na broj telefona 051 875 342.

 

Odaberite jezik

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone KA1