Redosljed odvoza otpada za 05., 06. i 07. mjesec 2016.g.

Opširnije: REDOSLIJED ODVOZA

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak  u Vrbovskom od 9. svibnja 2016., URBROJ: 397/09-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 9. svibnja 2016. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Opširnije: Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.
Poštovani,
 
dana 06.travnja 2016. godine zbog kvara na vozilu za sakupljanje odvojenog otpada, nismo vršili sakupljanje i odvoz otpada na području M.O. Moravice. Isti ćemo sakupljati i odvoziti u ponedjeljak 11.travnja 2016. godine.
 
Molimo korisnike da pripreme posude za odvojeno prikupljanje otpada.
 
Zahvaljujemo na razumijevanju.
 
Sa Poštovanjem,
 
UPRAVA

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o. označenih kao k.č. 986/1 i k.č. 988/1, sve k.o. Gomirsko Vrbovsko od 31. ožujka 2016., URBROJ: 125/02-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 5. travnja 2016. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Opširnije: Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

 Na temelju članka 25. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013, „Narodne novine“, broj 13/14) Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 45552012966, objavljuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim Ponuditeljem za nabavu minibusa, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Opširnije: DOPUNA - Postupak javne nabave minibusa

Odaberite jezik