Naručitelj Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.) upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu kamenog agregata različitih frakcija sukladno tehničkoj specifikaciji i količinama  iz Troškovnika u prilogu ovog Poziva. Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog naručitelj Komunalac  d.o.o. je donio svoj interni Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave, URBROJ: 306/01-2014, temeljem kojeg se provodi ovaj postupak nabave.

PREDMET NABAVE

- OPIS PREDMETA NABAVE: kameni agregat različitih frakcija, prema specifikaciji i količinama navedenim u Troškovniku koji je prilog ovog Poziva na dostavu ponuda, za održavanje cesta i izvođenje građevinskih radova, sa uključenom uslugom dovoza.  Količine su okvirnog karaktera i odnose se na više pojedinačnih isporuka sukcesivno prema potrebama i narudžbama naručitelja. Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost provedena na temelju ugovora o nabavi ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Tehničke specifikacije odnose se na materijale koji će se nabavljati i definirane su Troškovnikom.

Poziv na dostavu ponude
pdf
Kliknite ikonu za pregled
 
Odluka o početku postupka nabave
pdf

Kliknite ikonu za pregled

Odaberite jezik