Ispis

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju trećeg javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom od 1. rujna 2016., URBROJ: 826/04-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 30. rujna 2016. godine raspisuje sljedeći  

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

PREDMET PRODAJE Treći javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom raspisuje se za prodaju nekretnina na području grada Vrbovskog, prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata za ulaganje izgradnjom proizvodnih gospodarskih kapaciteta koji obuhvaćaju industrijske, obrtničke, druge gospodarske pogone svih vrsta i prateće skladišne prostore sukladno namjeni nekretnina definiranoj Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog radi stjecanja samovlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje i označene su u zemljišnim knjigama kako slijedi:

pdf
Kliknite ikonu za pregled natječaja