Naručitelj Komunalac d.o.o. upućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za sezonu 2023./2024. na području Grada Vrbovskog.
Sukladno članku 12. stavak 1. točka b) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Nabava radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave. Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je interni Pravilnik o jednostavnoj nabavi – pročišćeni tekst - KLASA: 003-05/18-01-6, URBROJ; 2193-07-01-18-3 od 9. kolovoza 2018. godine te se ova jednostavna nabava provodi temeljem odredbe članka 10. predmetnog Pravilnika.
 
1. PODACI O NARUČITELJU: Komunalac d.o.o., Željeznička 1/a, Vrbovsko, OIB: 45552012966, MBS: 040322386, odgovorna osoba: Nikolina Osojnički, bacc.ing.traff., članica Uprave
2. OPIS PREDMETA NABAVE:
2.1. PREDMET NABAVE: Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za sezonu 2023./2024. na području Grada Vrbovskog – 4 područja - zona sukladno tablici iz točke 2.6. ovog Poziva.
            CPV: 45233141-9 – Radovi na održavanju cesta
 
CJELOKUPNI TEKST POZIVA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


  1.  POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU ZA SEZONU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG - pdf
  2. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU ZA SEZONU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG - word

 

Kalendar događanja za 2022. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik