Ispis

 

PRILOZI:


  1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora (Bistroa „Kamačnik“ i Planinarskog doma „Kamačnik“) te ostalih pripadajućih nrekretnina i pokretnina u vlasništvu društva Komunalac d.o.o.
  2. PRILOG I. BISTRO KAMAČNIK - POPIS OPREME I SITNOG INVENTARA
  3. PRILOG II. PLANINARSKI DOM KAMAČNIK - POPIS OPREME I SITNOG INVENTARA