Temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva Komunalac d.o.o., članovi uprave društva Komunalac d.o.o. dana 10. svibnja 2021. godine donose sljedeću:

POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O.

Komunalac d.o.o. sa svim svojim voditeljima organizacijskih jedinica i radnicima provodi zaštitu osobnih podataka Ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona vezano za izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade i odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ovom Politikom Komunalac d.o.o. pruža informacije: o Voditelju obrade, Službeniku za zaštitu podataka, podacima koje Komunalac d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu i temeljem kojeg pravnog temelja, primatelje osobnih podataka, razdoblje pohrane osobnih podataka Ispitanika, zaštitu podatka kao i prava Ispitanika u odnosu na te osobne podatke.

Ova Politika stupa na snagu 10. svibnja 2021. godine i dostupna je u poslovnim prostorijama Komunalca d.o.o. kao i na internetskim stranicama Komunalca d.o.o. (www.komunalac-vrbovsko.hr).

Komunalac d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za Ispitanike, stoga je cilj istog provesti zaštitu osobnih podataka za sve Ispitanike te implementirati sustav koji će to omogućiti.
Svrha prikupljanja osobnih podataka od Ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli Ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava Ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola Ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj evidenciji. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnih podataka.
Zaštita privatnosti podataka Ispitanika je trajna obveza voditelja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu s podacima.
Prikupljeni podaci Ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/ krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja ili objave. Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja Ispitanika.
Za sve što Ispitanik smatra neprimjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zaštitu podataka radi poduzimanja odgovarajućih korektivnih mjera.
Prikupljanje i obrada podataka od fizičkih osoba mlađih od 16 godina, dopuštena je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

1. Tko je odgovoran za obradu osobnih podataka i kome se Ispitanik može obratiti?
Za obradu osobnih podataka odgovoran je:
Komunalac d.o.o., Željeznička 1a, 51 326 Vrbovsko, OIB: 45552012966, Tel: 051/875-278
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ispitanik se može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka u vezi svih pitanja oko obrade njegovih osobnih podataka:
Igor Mihelčić, informatičar, Tel: 051/875-278
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Osobni podaci koje prikupljamo i obradujemo?
Komunalac prikuplja, obrađuje, koristi i analizira sljedeće osobne podatke:
- strogo osobne podatke kao sto su ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podatke, informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju i sl.,
- ostale osobne podatke, stavljene na raspolaganje prilikom zasnivanja poslov-nog/ugovornog odnosa ili tijekom trajanja istog, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja, podaci iz akata javnopravnih tijela,
- osobne podatke prikupljene iz javno dostupnih izvora (npr. sudski registar, obrtni regis-tar, zemljišne knjige, tisak, mediji, internet) a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati,
- podatke o korištenju proizvoda i usluga Komunalca d.o.o. i njihovim sadržajima.

Osobni podaci prikupljaju se neposredno od Ispitanika usmenim ili pisanim putem uz predočenje osobne identifikacijske isprave.

3. U koju svrhu se podaci prikupljaju?
Komunalac prikuplja i obraduje osobne podatke u svrhu:

- Izvršavanja ugovora i/ili poduzimanje radnji na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora kao i radi izvršavanja zakonskih obveza Komunalca.
Osobni podaci obrađuju se u svrhu prodaje/pružanja i obračuna robe/usluga sukladno važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske (npr. Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o računovodstvu, Ovršni zakon, Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, Zakon o grobljima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti potrošača i sl.), važećim aktima jedinice lokalne samouprave, te važećim pravilnicima i internim aktima Komunalca d.o.o. (npr. Pravilniku o zaštiti na radu, Etičkom kodeksu, Pravilniku o radu i sl.), u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je Ispitanik stranka te radi ispunjenja legitimnih interesa Komunalca i zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu.

- Naplate potraživanja
Ako Ispitanik ne ispuni ugovornu obvezu, Komunalac može proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi i sl.). Prije poduzimanja radnji, može se zatražiti očitovanje Ispitanika putem slanja opomene.

- Drugih legitimnih interesa Komunalca
Osobni podaci obrađuju se u svrhu sudskih sporova, osiguravanja IT sigurnosti u kojem slučaju se podaci mogu proslijediti vanjskim informatičkim kućama, provođenja mjera za zaštitu poslovnih prostora Komunalca (npr. provjera prava pristupa), provođenja mjera za unaprjeđenje i razvoj proizvoda i usluga Komunalca.

- Ostvarivanja kontakta i komunikacije s Ispitanikom
Za vrijeme poslovnog/ugovornog odnosa, kao i po prestanku poslovnog/ugovornog odnosa Ispitanik može kontaktirati Komunalac na sljedeći način:
o osobno,
o pisano (pošta, email),
o usmeno (telefon, osobni dolazak).

4. Tko ima pristup podacima?
Unutar Komunalca, pristup osobnim podacima imaju one organizacijske jedinice koje podatke obrađuju radi ispunjenja ugovornih, zakonskih obveza, naplate potraživanja te ostvarivanja legitimnih interesa Komunalca i trećih osoba.

Izvan Komunalca osobni podaci korisnika se mogu dostavljati sljedećim subjektima:

- Javna tijela i institucije
Ministarstvo financija, Porezna uprava, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, sudovi i dr., a radi ispunjavanja zakonskih obveza, kao odgovor u sudskom postupku itd. te drugim pravnim osobama (npr. Financijska agencija, banke, osiguravajuće kuće i dr.), u slučajevima u kojima je to zakonom propisano, radi izvršavanja druge obveze itd.

- Pružatelji usluga
Za izvršavanje određenih usluga. Komunalac je ovlastio druge pružatelje usluga (dalje: ,,Pružatelji usluga") kojima dostavlja osobne podatke Ispitanika u svrhu obavljanja ugovorenih usluga. Pružatelji usluga su prije svega upoznati s činjenicom da osobni podaci predstavljaju poslovnu tajnu te pristup podacima Ispitanika Komunalac omogućuje samo pružateljima usluga, koji nam jamce zaštitu osobnih podataka.
Pružatelji usluga su primjerice društva koja za Komunalac obavljaju IT usluge, odvjetnički uredi i dr.

5. Koliko dugo se osobni podaci pohranjuju?
Osobni podaci se brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja, sudski spor ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

6. Koja su prava Ispitanika?
- Pravo na pristup informacijama: Ispitanik ima pravo od voditelja obrade Komunalca dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obra-đuju, pristup osobnim podacima i informacije o: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili ako to nije moguće kriterije za utvrđivanje tog razdoblja.
Navedeno pravo može ostvariti na način da ispuni Zahtjev za uvid i dostavu osobnih podataka. Ispunjeni Zahtjev za uvid i dostavu osobnih podataka podnosi se usmeno, pismeno poštom ili elektronskim putem. Na podneseni Zahtjev odgovorit ćemo u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva.
- Pravo na ispravak, promjenu i dopunu: Za osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku se može zatražiti njihov ispravak, promjena ili dopuna (Zahtjev za ispravak, promjenu i dopunu netočnih podataka).
- Pravo na brisanje ,,pravo na zaborav“: Ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako se povuče privola na kojoj se obrada temelji, ako Ispitanik uloži prigovor na obradu prema UREDBI (EU) 2017/679 članku 21. stav-ku 1. te ne postaje jači legitimni razlozi za obradu ili Ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države RH ili ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva Ispitanik može tražiti brisanje osobnih podataka (Zahtjev za brisanje osobnih podataka „pravo na zaborav“).
- Pravo na ograničenje obrade: Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka (Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka) ako Ispitanik ospori točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji Komunalcu omogućuje provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka nezakonita, ali Ispitanik odbija brisanje i umjesto toga traži ograničenje korištenja podataka, ako Komunalcu podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako je Ispitanik podnio prigovor o legitimnim razlozima obrade podataka.
- Pravo na prenosivost: Ispitanik može zatražiti od Komunalca prijenos podataka drugom voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu (Zahtjev za prijenos podataka) u slučajevima ako te podatke Komunalac obrađuje na temelju dane privole koja se može opozvati, radi ispunjenja ugovornih odnosa i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
- Pravo na prigovor: Ispitanik ima pravo Komunalcu uputiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se osobni podaci ne obrađuju u legitimne svrhe ili obrane pravnih zahtjeva, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe marketinga, ako se Ispitanik protivi obradi i povuče privolu, ako obrada nije nužna radi provođenja zadaća javnih tijela ili za potrebe javnog interesa.
- Pravo na Zahtjev za utvrđivanje povrede prava: Ako je Ispitanik mišljenja da je Komunalac prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršio hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da se obrati u Komunalac na način sukladno navedenom u točki 1. ove Politike kako bismo razjasnili eventualna sporna pitanja. Ispitanik ima pravo uložiti Zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
- Davanje privole: ,,Privola“ je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Ispitanika na način da isti izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola se daje u pisanoj formi, a Ispitanik može u svakom trenutku povući svoju privolu što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja.
Privola se daje dobrovoljno i u pisanoj formi za svaki pojedinačni slučaj obrade osobnog podatka Ispitanika koji nije definiran svrhom obrade osobnih podataka.

Opoziv privole: Dana privola za aktivnosti obrade u svrhu za koju ih je Ispitanik dao, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijedi do opoziva od strane Ispitanika. Ispitanik privolu može opozvati u bilo kojem trenutku na način na koji ju je i dao, odnosno poštom, e-mailom ili osobno u sjedištu Komunalca uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i sl.), podnošenjem Zahtjeva za opoziv Privole.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka Ispitanika javno će se objaviti, a obvezuje sve radnike Komunalca d.o.o. da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat će se kao teža povreda radne dužnosti.

Komunalac d.o.o.
Nikolina Osojnički bacc.ing.traff. v.r.
Stefani Jadro Štefančić mag.iur. v.r.
Članovi uprave

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br.42/18.) direktor  društva Komunalac d.o.o. dana 18. rujna 2019. godine donio je odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Igor Mihelčić, informatičar - računovodstveni analitičar

  1. E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  2. Telefon: 051/875-278
  3. Telefax: 051/875-084

 

Odaberite jezik