Ispis
 NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Na koji način i gdje mogu odložiti krupni otpad (npr. stari komad namještaja)?

Stari namještaj i druge predmete veće mase možete odložiti u kontejnere za krupni otpad koji se postavljaju u vašem mjestu periodično (po planu). U kontejnere namijenjene za krupni otpad ne odlažite električni i elektronički otpad.

Kako postupamo s papirom?

U stari papir ubrajaju se novine, časopisi, bilježnice, kartoni, uredski papir, papirnate vrećice, knjige, tetrapak ambalaža.U Posude namjenjene za odlaganje papirne ambalaže ne smijete odlagati onečišćeni, zauljeni papir, fotografije, te plastificirani, metalizirani papir, pelene i sl.

Gdje mogu odložiti plastičnu i metalnu ambalažu?

Isprane boce osvježavajućih pića u svim bojama, boce prehrambenih tekućih proizvoda (ulja, mlijeka i sl.), plastičnu ambalažu deterdženata i šampona, čiste limenke raznih napitaka i konzerve prehrambenih proizvoda osim plastičnih čaša od jogurta, pesticida, boja, lakova i  otapala možete odložiti u  kontejneru za odlaganje plastične i metalne ambalaže.

Kamo da odložim staklo?

Staklene boce i tegle koje ne prikupljaju trgovine možete odložiti  u za to namijenjen spremnik. Prije odlaganja staklenu ambalažu obavezno isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. Zabranjeno je odlagati prozorsko staklo, keramičko posuđe, žarulje, bolničko i laboratorijsko staklo.

A što je s organskim otpadom?

Organski otpad kompostirajte u svom vrtu ! To je otpad koji čini trećinu ukupnog otpada u kanti za smeće, a sastoji se od kuhinjskih otpadaka i otpada iz vrta. Kompostirati se mogu ostaci voća, povrća, talog kave ili čaja, ljuske jaja, trava, granje, ali nikako ostaci mesnog porijekla. Kompostiranjem se iz organskih otpada dobije humus koji služi za poboljšanje kvalitete tla.

Imam stari neispravni hladnjak. Gdje mogu njega odložiti?

Električni i elektronički otpad, kao što su hladnjaci, štednjaci, perilice, električni aparati, računala i dr. navedeni otpad nije primjereno odlagati u kontejnere za krupni otpad jer neke od komponenti od kojih je sastavljen spadaju u opasni otpad,. Svaki uređaj lakši od 30 kg. možete besplatno predati u trgovinu prilikom kupnje novog uređaja.Za sve vrste električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase preko 30 kg, možete naručiti odvoz na besplatni  broj telefona 0800 444 110.

Stare baterije i akumulatori?

Dužne su besplatno preuzeti trgovine koje ih prodaju.

Mogu li  lijekove kojima je istekao rok trajanja odložiti u posudu za komunalni otpad?

Ne. Lijekove i ostale farmaceutske proizvode kojima je istekao rok trajanja dužne su besplatno preuzeti  ljekarne.

Da li je moguće postići dogovor oko naplate dosadašnjih dugovanja za pružene usluge?

Cijeneći trenutnu gospodarsku situaciju u društvu, Komunalac d.o.o. nudi svim pravnim i fizičkim osobama koje imaju nepodmirena dugovanja prema društvu mogućnost reprograma dosadašnjeg iznosa dugovanja sklapanjem Sporazuma o obročnoj otplati duga u ratama  po dogovoru. Na iznose reprogramirane na ovaj način, a u slučaju pridržavanja odredbi iz slopljenog Sporazuma, Komunalac d.o.o. neće zaračunavati zateznu kamatu.