Vrbovsko, 23. kolovoza 2017.
KLASA: 406-01/17-02-14
URBROJ: 2193-01-01-17-7
 

Naručitelj Komunalac d.o.o. je dana 17. kolovoza 2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana za postupak javne nabave traktora za komunalne radove, na službenim Internet stranicama objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.
Prethodno savjetovanje trajalo je od 17. do 22. kolovoza 2017. godine.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.
Naručitelj će dokumentaciju o nabavi traktora za komunalne radove objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

STRUČNO POVJERENSTVO
                                   ZA JAVNU NABAVU

Odaberite jezik