Nabava nekorištenog traktora za potrebe obavljanja komunalnih i drugih registriranih djelatnosti djelatnosti Naručitelja, godina proizvodnje 2016. ili 2017., sukladno traženim tehničkim karakteristikama navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. Tehničke karakteristike predmeta nabave).
 
PREDMET NABAVE: Nabava traktora za komunalne radove
CPV oznaka:
16700000-2
Evidencijski broj nabave: 
JN-EMV-2/2017

Nabava nekorištenog traktora za potrebe obavljanja komunalnih i drugih registriranih djelatnosti djelatnosti Naručitelja, godina proizvodnje 2016. ili 2017., sukladno traženim tehničkim karakteristikama navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. Tehničke karakteristike predmeta nabave).

 
PREDMET NABAVE: Nabava traktora za komunalne radove
CPV oznaka:
16700000-2
Evidencijski broj nabave: 
JN-EMV-2/2017

  1. Dokumentacija o nabavi otvoreni postupak javne nabave
  2. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Nabava traktora“ (evidencijski broj nabave JN-EMV-2/2017)
  3. Prilog 1. - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
  4. Prilog 2. - TROŠKOVNIK
  5. Prilog 3. - Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
  6. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave „Nabava traktora“
  7. Izjava o sukobu interesa - Valentina Burulić
  8. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
  9. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić

Odaberite jezik