Poslovna zona K1 Vrbovsko ukupne je površine 14 ha. Državnom cestom D42 podijeljena na sjeverni i južnio dio.

Sjeverni dio poslovne zone Vrbovsko

  • obuhvaća 4ha površine. Izgrađena je infrastruktura (prometnica, oborinska odvodnja, kanalizacija, vodoopskrba, dtk mreža) za koju je ishodovana uporobna dozvola.

 

Južni dio poslovne zone Vrbovsko

  • obuhvaća 10 ha površine. Neizgrađena je infrastruktura.

 

Namjena zemljišta u poslovnoj zoni Vrbovsko

      Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno servisni, manjim proizvodnim djelatnostima - obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

 

Uvjeti izgradnje u poslovnoj zoni Vrbovsko

      U sklopu površina gospodarskih - poslovnih djelatnosti (K) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

  • najveći koeficijent izgrađenosti (Kig) građevinske čestice iznosi 0,6;
  • najmanje 20 % od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno;
  • najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) građevinske čestice je 1,0
  • najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 2 etaže;
  • najveća dopuštena visina građevine iznosi 12,0 m;
  • udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

      Poduzetnicima trenutno možemo na prodaju ponuditi k.č. br. 1991/14, oranica, k.o. Vrbovsko, površine 563 čhv (2024 m²) s izgrađenom infrastrukturom. Čestica se nalazi u sjevernom dijelu Poslovne zone. Zainteresirani poduzetnici više informacija mogu dobiti na broj telefona 051 875 342.

 

Odaberite jezik

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone KA1


 

Ova stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva za nastavak molimo kliknite na "Slažem se".